นโยบายความเป็นส่วนตัว

 • ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่จะต้องประมวลผลในระบบ LoxBiz มีดังนี้
 • บัญชีผู้ใช้
 • หมายเลขโทรศัพท์,อีเมล์
 • คำนำหน้า, ชื่อ นามสกุล,ชื่อเล่น,เพศ
 • ที่อยู่ทางกายภาพ,ที่อยู่
 • ทางภูมิศาสตร์,ตำบล/แขวง, อำเภอ/เขต,จังหวัด,ประเทศ
 • รายละเอียดการติดต่ออื่น ๆ
 • สินค้าที่ซื้อ,ธุรกรรม,บัญชีธนาคาร,รูปแบบการใช้งานที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการ
 • บทบาท/ตำแหน่งทางธุรกิจ ธุรกรรม ข้อมูลเครดิต
 • เชื้อชาติหรือชนชาติ ความเห็นทางการเมือง ความเชื่อทางศาสนาหรือทางปรัชญา การเป็นสมาชิกในสหภาพแรงงาน
 • สุขภาพ

ระบบ LoxBiz มีการจัดเก็บข้อมูลเมื่อใด

ระบบ LoxBiz อาจมีการเก็บรวบรวมข้อมูลของคุณเมื่อคุณใช้บริการกับเรา เช่น

 • การสมัครสมาชิก การตอบแบบสอบถาม 
 • การสืบค้นหรือเข้าไปยังเว็บไซต์ของเรา หรือผ่านระบบเว็บทั้งที่จัดทำโดยตรง หรือผ่านบัญชีโซเชียลมีเดียของ (ผู้ประมวลผลข้อมูล)
 • การสั่งผลิตภัณฑ์หรือบริการ การติดต่อขอรับบริการลูกค้าหรือบริการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
 • การติดต่อกับเราทางอีเมล โทรศัพท์ แฟกซ์หรือช่องทางอื่น ๆ
 • การเข้าร่วมโปรโมชั่นรวมทั้งส่วนลด การแข่งขัน ฯลฯ
 • การแจ้งขอหรือลงทะเบียนเพื่อรับข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของเรา ไม่ว่าจาก [brand] หรือตัวแทนของ [brand]
 • การพบปะเป็นการส่วนตัวหรือแจกนามบัตรของคุณระหว่างงานเทรดโชว์ งานนิทรรศการ งานพิเศษของหน่วยงาน งานประชุม สัมมนา งานประชาสัมพันธ์ กิจกรรมฝึกอบรมหรือการประชุมด้านเทคโนโลยีและงานในโอกาสอื่นๆ

การเปลี่ยนแปลงแก้ไขเงื่อนไขและข้อกำหนดการใช้งาน เว็บไซต์เหล่านี้

LoxBiz  ขอสงวนสิทธิที่จะแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลง ข้อกำหนดและเงื่อนไขใดๆ ที่ระบุอยู่ในระบบ LoxBiz นี้รวมทั้งที่ระบุอยู่ในระบบ LoxBiz เป็นการเฉพาะ ท่านมีหน้าที่ ที่จะต้องคอยตรวจสอบข้อกำหนดเงื่อนไขการใช้ งานระบบรวมทั้งข้อกำหนดเพิ่มเติมใดๆที่กำหนดอยู่ในระบบ LoxBiz เป็นการเฉพาะอย่างสม่ำเสมอ การใช้ระบบ LoxBiz ของท่าน อย่างต่อเนื่องย่อมก่อให้เกิดข้อตกลงและสัญญาตามข้อกำหนดและเงื่อนไขใดๆ ที่ได้ถูกแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงดังกล่าวทั้งหมดด้วย

การใช้และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
เว้นแต่จะถูกจำกัดเป็นอย่างอื่นโดยกฎหมายที่ใช้ บังคับอยู่ในขณะนั้น ท่านตกลงและยอมรับว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านทั้งหมดที่ LoxBiz รวบรวมได้ จากระบบ LoxBiz อาจถูกใช้และถูกเปิดเผยต่อบุคคลและเพื่อวัตถุประสงค์ ทางการตลาด การส่งข่าวสาร ของสินค้าหรือบริการที่ใช้ระบบของบริษัทฯ ตามที่ระบุอยู่ในมาตรการและวิธีการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลผู้ใช้บริการ ของ LoxBiz 

การเชื่อมต่อกับเว็บไซต์อื่นๆ
LoxBiz อาจจัดการให้มีการเชื่อมต่อกับเว็บไซต์ หรือระบบอื่นๆ (เว็บไซต์อื่นๆที่ไม่ได้อยู่ ภายใต้การควบคุมดูแลของ LoxBiz หรือบริษัทในเครือของ LoxBiz ) ทั้งนี้เพื่อเป็นการให้ข้อมูลและเพื่อความสะดวกของท่านเท่านั้น การที่ท่านเชื่อมต่อ กับเว็บไซต์ หรือระบบ เหล่านั้นย่อมเป็นความเสี่ยงของท่านแต่เพียงผู้เดียวไม่ว่ากรณี ใดๆ ก็ตาม LoxBiz จะไม่รับผิดชอบ ต่อความเสียหายที่ท่านได้รับอันเนื่องมาจาก ข้อมูล สินค้า หรือบริการที่กำหนดหรือเสนอบนเว็บไซต์ของบุคคลที่สามที่เชื่อม ต่อกับระบบ LoxBiz ทั้งนี้ LoxBiz มิได้ให้คำรับรอง รับประกันหรือคำแนะนำใดๆ เกี่ยวกับข้อมูล สินค้าหรือบริการใดๆ ที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของบุคคลที่สามดังกล่าว และระบบ LoxBiz จะไม่รับผิดสำหรับความชำรุดบกพร่องหรือการผิดสัญญาใดๆ อันเกี่ยวกับสินค้า หรือบริการใดๆ ที่ปรากฏหรือโฆษณาในเว็บไซต์เหล่านั้น LoxBiz มิได้ให้หรือมีข้อผูกพันสัญญาหรือข้อตกลงใดๆ กับเว็บไซต์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงของท่านกับเว็บไซต์อื่นๆ ดังกล่าวนั้น

การเชื่อมต่อกับเว็บไซต์อื่นๆ เพื่อทำการดาวน์โหลด์ซอฟท์แวร์ใดๆ ที่ LoxBiz จัดให้มีขึ้นนั้นเป็นเพียงเพื่อความสะดวกสบายของท่านเท่านั้น ไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม LoxBiz จะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดสำหรับความผิดพลาดหรือการปฏิบัติหน้าที่ บกพร่องที่เกิดจากหรือเป็นผลมาจากซอฟท์แวร์ที่ท่านดาวน์โหลด์มา โปรดตระหนักด้วยว่าการใช้ซอฟท์แวร์ใดๆที่ท่านดาวน์โหลดจะตกอยู่ภายใต้ ข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิที่เกี่ยวข้อง หากท่านไม่ สามารถปฏิบัติตามสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิดังกล่าวนั้น ท่านอาจถูกถือว่าเป็นผู้ละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้ ให้บริการซอฟท์แวร์ ดังกล่าว ในกรณีเช่นว่านั้น LoxBiz จะไม่รับผิดสำหรับความเสียหายที่ท่านได้รับ ทุกประการ โปรดทราบด้วยว่าเมื่อใดก็ตามที่ท่านเชื่อมต่อกับเว็บไซต์อื่นๆ ดังกล่าวท่านจะตกอยู่ภายใต้ข้อกำหนดเงื่อนไขและนโยบายการใช้เว็บไซต์ ที่ท่านได้เข้าไปเยี่ยมชม

การชดใช้ค่าเสียหาย
ท่านตกลงที่จะชดใช้ค่าเสียหายให้กับ LoxBiz สำหรับการเรียกร้องความสูญเสีย ค่าใช้จ่าย และความเสียหายใดๆ (รวมทั้งค่าทนายความและค่าใช้จ่ายในศาล) ที่ LoxBiz ได้ประสบหรือได้รับอันเป็นผลมาจากการใช้ระบบ LoxBiz โดยบุคคล อื่นใดโดยการใช้บัญชีผู้ใช้งาน และ/หรือรหัสผ่านส่วนตัวของท่าน

เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ลิขสิทธิ์ และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ
ข้อมูลที่กำหนดหรือแสดงอยู่ในระบบ LoxBiz เป็นทรัพย์สินของ LoxBiz  หรือของบุคคลที่สาม (แล้วแต่กรณี) เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ชื่อทางการค้า และสัญญลักษณ์ทั้งหมดที่อ้างอิงหรือกำหนดอยู่บนระบบ LoxBiz (ซึ่งรวมเรียกว่า “เครื่องหมายการค้า”) จะรวมทั้งเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ และสัญญลักษณ์ของ LoxBiz และของบุคคลที่สาม โดยไม่ จำต้องคำนึงถึงว่าเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ และสัญลักษณ์ดังกล่าว ได้รับการจดทะเบียนแล้วหรือไม่ ไม่มีส่วนหนึ่งส่วนใดของเงื่อนไขและ ข้อกำหนดการใช้งานเว็บไซต์นี้จะถูกถือว่าเป็นการอนุญาตหรือการให้สิทธิ ในการใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าว บริษัทฯขอสงวนสิทธิของบริษัทฯทั้งหลาย ที่บริษัทฯ อาจมีเกี่ยวกับเว็บไซต์นี้ บริษัทฯไม่อนุญาตหรือให้สิทธิในการใช้ ข้อมูลและเครื่องหมายการค้าใดๆที่กล่าวข้างต้น เว้นแต่จะได้รับความยินยอม เป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทฯหรือจากบุคคลที่สาม (แล้วแต่กรณี) ส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดของระบบ LoxBiz ได้รับความคุ้มครองภายใต้ กฎหมายลิขสิทธิ์ สิ่งใดๆ ที่ปรากฏอยู่ในระบบ LoxBiz ไม่อาจถูกเปลี่ยนแปลง แก้ไข ทำใหม่ ทำซ้ำ ดาวน์โหลด์ ส่งผ่าน (ไม่ว่าในรูปแบบใดๆ หรือโดยวิธีการใดๆ) หรือใช้ในลักษณะใดๆ ก็ตามเพื่อวัตถุประสงค์ ในทางการค้า ทั้งนี้เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษร จากบริษัทฯ

การบอกเลิกสัญญา ข้อจำกัดในการเข้าสู่ข้อมูล และข้อห้ามการใช้งาน
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะใช้ดุลพินิจ หรือในบางกรณีเราอาจใช้ดุลพินิจ แต่เพียงผู้เดียวในการบอกเลิกสัญญานี้ หรือการยกเลิกการให้เข้าสู่ข้อมูลไม่ว่าบางส่วน หรือทั้งหมดของระบบ LoxBiz รวมทั้งบริการที่เกี่ยวข้องในส่วนใดๆของระบบ LoxBiz ทั้งนี้การบอกเลิก หรือยกเลิกดังกล่าว บริษัทฯ จะสามารถกระทำเมื่อใดก็ได้โดยไม่จำต้องมี สาเหตุของการบอกเลิกหรือยกเลิกนั้นและไม่จำต้องมีการแจ้งถึงการบอกเลิก และยกเลิกด้วย

เงื่อนไขหนึ่งในระบบ LoxBiz ของท่านคือท่าน จะต้องไม่ใช้ระบบ LoxBiz เพื่อวัตถุประสงค์ใดๆซึ่งเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายหรือต้องห้ามตามเงื่อนไขและ ข้อกำหนดการใช้งานระบบเหล่านี้ท่านจะไม่ใช้ระบบ LoxBiz ในลักษณะใดๆ ก็ตามซึ่งสามารถทำให้เกิดความเสียหายทำให้ไร้ซึ่ง ความสามารถ หรือทำให้ระบบ LoxBiz หรือเครือข่ายที่เชื่อมต่อ กับระบบ LoxBiz ต้องเสียหาย หรือทำให้เกิดการรบกวนการใช้งาน ระบบ LoxBiz ของบุคคลอื่นใด ท่านจะต้องไม่พยายามเข้าสู่ระบบ LoxBiz รายการธุรกรรมหรือระบบคอมพิวเตอร์ใดๆ หรือเครือข่ายที่เชื่อมต่อกับ ระบบ LoxBiz โดยปราศจากอำนาจไม่ว่าด้วยวิธีการเจาะฐานข้อมูล (hacking) ทำลายรหัสลับส่วนตัว (password mining) หรือวิธีการอื่นใด

การปฏิเสธความรับผิด
ข้อมูล สินค้า หรือบริการที่รวมอยู่ในหรือที่สามารถหาได้ผ่านทางระบบ LoxBiz อาจไม่ถูกต้องหรือมีความผิดพลาดในการพิมพ์ระบบ LoxBiz และข้อมูลที่บรรจุ อยู่ในระบบ LoxBiz จะได้รับการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอเป็นระยะ คำแนะนำใดๆ ที่ท่านได้รับผ่านทางระบบ LoxBiz ไม่ควรได้รับความไว้วางใจเพื่อใช้ในการ ตัดสินใจของท่านไม่ว่าจะเป็นการตัดสินใจในทางกฎหมาย หรืออื่นใด ท่านควรที่จะต้องปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพนั้นๆ เพื่อขอคำแนะนำที่ เหมาะสมกับสถานการณ์ของท่าน 

ระบบ LoxBiz ไม่ได้ให้คำรับรองหรือรับประกันโดยชัด แจ้งหรือโดยปริยายแต่อย่างใด เกี่ยวกับความเหมาะสม ความน่าเชื่อถือ ความมีอยู่และใช้งานได้ การทันกาลทันเวลา การไม่มีไวรัสหรือสิ่งอื่นใดที่เป็นอันตราย รวมทั้งความถูกต้องของข้อมูล ซอฟท์แวร์ สินค้าและรูปแบบแผนผังใดๆ ที่เกี่ยวข้องที่ปรากฏอยู่บน เว็บไซต์ LoxBiz ทั้งนี้ไม่ว่าจะเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆก็ตาม LoxBiz ไม่มีความรับผิดและจะไม่รับผิดสำหรับความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อม (รวมทั้งความสูญเสียหรือความเสียหายกรณีพิเศษ) จากการใช้เว็บไซต์ LoxBiz ของท่าน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ระบบ LoxBiz ไม่ขอรับประกันว่าข้อมูลสินค้าหรือบริการใดๆ จะเป็นข้อมูลหรือรายงานที่ถูกต้อง วางใจได้หรือทันสมัยอยู่เสมอ

ท่านตกลงเป็นกรณีพิเศษว่า (ผู้ควบคุมข้อมูล) และ (ผู้ประมวลผลข้อมูล) จะไม่ต้องรับผิด ชอบหรือรับผิดสำหรับการเข้าสู่ หรือการเปลี่ยนแปลงแก้ไขการส่งข้อมูลของท่าน หรือธุรกรรมใดๆที่ท่านทำผ่าน ทาง ระบบ LoxBiz โดยปราศจากอำนาจ

กฎหมายที่ใช้บังคับ
เงื่อนไขและข้อกำหนดการใช้เว็บไซต์เหล่านี้จะ อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมาย แห่งราชอาณาจักรไทย และข้อพิพาทใดๆที่เกี่ยวข้องจะอยู่ภายใต้อำนาจในการ ตัดสินคดีแบบไม่ผูกขาดของศาลไทย ท่านตกลงว่าความสัมพันธ์ที่มีอยู่ระหว่างท่าน กับ LoxBiz อันเป็นผลมาจากการทำข้อตกลงนี้หรือการใช้เว็บไซต์ LoxBiz ของท่านนี้ ไม่เป็นกิจการร่วมค้า หุ้นส่วน การว่าจ้างหรือกิจการตัวแทนระหว่างท่าน กับ LoxBiz แต่อย่างใดทั้งสิ้น

เงื่อนไขและข้อกำหนดการใช้งานเว็บไซต์เหล่านี้ใช้กับ ระบบ LoxBiz การเสนอการใช้งาน ระบบ LoxBiz นี้อยู่ภายใต้เงื่อนไขว่าท่านจะต้องตกลงยอมรับเงื่อนไข และข้อกำหนดต่างๆที่กำหนดอยู่ในเงื่อนไขและข้อกำหนดการใช้งานเว็บไซต์นี้ โดยปราศจากการเปลี่ยนแปลงแก้ไขใดๆทั้งสิ้น การใช้ ระบบ LoxBiz ของท่าน ย่อมก่อให้เกิดความผูกพันและสัญญาตามกฎหมายตามที่ข้อกำหนด และเงื่อนไขต่างๆดังกล่าวทั้งหมด การใช้ ระบบ LoxBiz ใดๆ โดยเฉพาะของท่านอาจตกอยู่ภายใต้ข้อกำหนดเพิ่มเติมที่ได้มีการกำหนดไว้ ใน ระบบ LoxBiz นั้นๆด้วย หากท่านไม่ยอมรับเงื่อนไข และข้อกำหนดการใช้งานเว็บไซต์เหล่านี้ โปรดอย่าเข้าสู่ ระบบ LoxBiz และอย่าใช้บริการออนไลน์ที่ให้บริการอยู่ใน ระบบ LoxBiz