บริการจดทะเบียนบริษัท

ขั้นตอนดำเนินการ

 • ให้คำปรึกษาการจัดเตรียมเอกสารต่างๆ
 • ดำเนินการจัดทำเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • ดำเนินการจดทะเบียน ณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
 • ชำระค่าธรรมเนียม
 • ให้คำแนะนำการเขียนวัตถุประสงค์ (แบบ ว.)
 • ฟรี ของแถม 6 รายการ

  ฟรี จองชื่อบริษัท
  ฟรี ฟอร์มรับสมัครงาน พร้อมสัญญาว่าจ้างพนักงาน
  ฟรี รายงานการประชุมเพื่อเปิดบัญชีกับธนาคาร
  ฟรี แบบฟอร์มใบเสนอราคา ใบเสร็จรับเงินแบบ Excel
  ฟรี แบบฟอร์ม ใบหัก ภาษี ณ ที่จ่าย
  ฟรี ระบบรับบัตรเครดิตออนไลน์ ค่าธรรมเนียมพิเศษ

  สิ่งที่คุณจะได้รับ

 • รายงานการประชุมตั้งบริษัท
 • ใบสำคัญจดทะเบียนพาณิชย์
 • หนังสือบริคณห์สนธิ (บอจ.2)
 • รายการจดทะเบียนจัดตั้ง(บอจ.3)
 • หนังสือรับรองบริษัท
 • รายละเอียดวัตถุประสงค์บริษัท
 • สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น(บอจ.5)
 • จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

  ขั้นตอนดำเนินการ

 • ให้คำปรึกษาการจัดเตรียมเอกสารต่างๆ
 • ดำเนินการจัดทำเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • ดำเนินการยื่นจดทะเบียนแวท
 • สิ่งที่คุณจะได้รับ

 • ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20)
 • ขึ้นทะเบียนประกันสังคมนายจ้าง

  ขั้นตอนดำเนินการ​

 • ให้คำปรึกษาการจัดเตรียมเอกสารต่างๆ
 • ดำเนินการจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้อง
 • ดำเนินการขึ้นทะเบียน ณ สำนักงานประกันสังคม
 • สิ่งที่คุณจะได้รับ

 • แบบขึ้นทะเบียนนายจ้าง (สปส. 1-01)
 • นายจ้างที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 1 คนขึ้นไป ต้องขึ้นทะเบียนนายจ้างพร้อมกับขึ้นทะเบียนลูกจ้าง เป็นผู้ประกันตน ภายใน 30 วัน และเมื่อมีการรับลูกจ้างใหม่เพิ่มขึ้นต้องแจ้งขึ้นทะเบียนลูกจ้างใหม่ภายใน 30 วัน เช่นกัน มิฉะนั้นจะมีความผิดระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ