ระบบบริจาคเงินผ่าน SMS

ล็อกซบิซ ให้บริการระบบ SMS for Donate (บริจาคผ่าน sms)
เพื่อเป็นช่องทางขอรับเงินบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธา ผ่านระบบ SMS โดยไม่คิดค่าระบบ
เพื่อให้ส่งมอบเงินบริจาค  ทุกบาททุกสตางค์ ส่งถึงองค์กรของท่านตามวัตถุประสงค์เต็มจำนวน

ข้อดีของระบบ

 • รองรับการบริจาคได้ตลอดเวลา
 • ง่าย สะดวก รวดเร็ว บริจาคได้ผ่านโทรศัพท์มือถือ ไม่ต้องเสียเวลาเดินทาง
 • รับบริจาคได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
 • เลือกบริจาคได้ตั้งแต่ 3 บาทขึ้นไป
 • บริการผ่านระบบเครือข่ายโทรศัพท์ มือถือ ชั้นนำของประเทศ

องค์กรที่สามารถขอรับบริการได้

 • วัด
 • มูลนิธิ
 • สมาคม
 • เอ็นจีโอ
 • โรงพยาบาล
 • สถานสงเคราะห์
 • กิจกรรมเพื่อสังคม
 • หน่วยงานของสหประชาชาติ
 • องค์กรสาธารณกุศล ที่ไม่แสวงหาผลกำไร

หลักฐานการขอใช้งานระบบ SMS บริจาค

 1. กรณีเป็นมูลนิธิ
  • จดหมายรายละเอียดโครงการ
  • สำเนาหนังสือรับรองมูลนิธิ จำนวน 3 ชุด (เซ็นต์+ประทับตรา)
  • สำเนาบัตรประชาชน ประธานมูลนิธิ จำนวน 3 ชุด (เซ็นต์)
  • สำเนาสมุดบัญชีที่ต้องการให้โอนรายได้เข้า (ต้องมีชื่อบัญชีตรงกับชื่อมูลนิธิ) จำนวน 3 ชุด (เซ็นต์+ประทับตรา)
  • หนังสือมอบอำนาจให้อารีน่า มีเดีย เป็นผู้ส่งมอบรายได้ จำนวน 3 ชุด (เซ็นต์+ประทับตรา)
  • ชื่อ พร้อมอีเมล์และเบอร์ติดต่อผู้ประสานงาน
 2. กรณีเป็นองค์กรรูปแบบอื่นๆ
  • จดหมายรายละเอียดโครงการ
  • สำเนาหนังสือรับรองบริษัท/องค์กร ที่ออกโดยหน่วยงานราชการ จำนวน 3 ชุด (เซ็นต์+ประทับตรา)
  • สำเนาบัตรประชาชน ผู้มีอำนาจลงนามตามเอกสารข้อ 2 จำนวน 3 ชุด (เซ็นต์)
  • สำเนาสมุดบัญชีที่ต้องการให้โอนรายได้เข้า (ต้องมีชื่อบัญชีตรงกับชื่อองค์กร) จำนวน 3 ชุด (เซ็นต์+ประทับตรา)
  • หนังสือมอบอำนาจให้อารีน่า มีเดีย เป็นผู้ส่งมอบรายได้ จำนวน 3 ชุด (เซ็นต์+ประทับตรา)
  • ชื่อ พร้อมอีเมล์และเบอร์ติดต่อผู้ประสานงาน
  • สำเนาใบอนุญาตให้มีการเรี่ยไร ออกโดยกรมการปกครอง จำนวน 3 ชุด (เซ็นต์+ประทับตรา)

หมายเหตุ

 • สงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้บริการสำหรับผู้ส่งเอกสารครบถ้วนเท่านั้น
 • สงวนสิทธิ์ เรียกเก็บค่ามัดจำระบบ และค่าบริการอื่นๆ ตามความเหมาะสม
 • ผลการพิจารณาขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทฯ โดยจะแจ้งให้ทราบทางอีเมล์