ระบบบริจาคเงินผ่าน SMS

ล็อกซบิซ ให้บริการระบบ บริจาคผ่าน SMS (SMS for Donate) ซึ่งเป็นการให้บริการระดมเงินบริจาคทาง SMS จากโทรศัพท์มือถือเครือข่าย AIS, DTAC, TRUE-H และเงินบริจาคที่ได้รับมาทั้งหมดเมื่อหัก ค่าใช้จ่ายต่างๆ จะถูกส่งมอบ ทุกบาททุกสตางค์ ถึงองค์กรของท่านตามวัตถุประสงค์เต็มจำนวน

ข้อดีของระบบ

 • เป็นช่องทางขอรับเงินบริจาคผ่านระบบ SMS
 • รองรับการบริจาคได้ตลอด 24 ชั่วโมง
 • ง่าย สะดวก รวดเร็ว ผ่านโทรศัพท์มือถือ ไม่เสียเวลาเดินทาง
 • รับบริจาคได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
 • เลือกบริจาคได้ตั้งแต่ 3 บาท ถึง 99 บาท
 • ล็อกซบิซ ไม่คิดค่าเซ็ทอัพระบบ

องค์กรที่สามารถขอรับบริการได้

 • วัด
 • มูลนิธิ
 • สมาคม
 • เอ็นจีโอ
 • โรงพยาบาล
 • สถานสงเคราะห์
 • กิจกรรมเพื่อสังคม
 • หน่วยงานของสหประชาชาติ
 • องค์กรสาธารณกุศล ที่ไม่แสวงหาผลกำไร

หมายเลข SMS และค่าบริการ​

 • หมายเลข 4141333 ค่าบริการครั้งละ 3 บาท
 • หมายเลข 4141234 ค่าบริการครั้งละ 3 บาท
 • หมายเลข 4141888 ค่าบริการครั้งละ 3 บาท
 • หมายเลข 4141555 ค่าบริการครั้งละ 5 บาท
 • หมายเลข 4141666 ค่าบริการครั้งละ 6 บาท
 • หมายเลข 4141111 ค่าบริการครั้งละ 10 บาท
 • หมายเลข 4141222 ค่าบริการครั้งละ 20 บาท
 • หมายเลข 4141049 ค่าบริการครั้งละ 49 บาท
 • หมายเลข 4141069 ค่าบริการครั้งละ 69 บาท
 • หมายเลข 4141079 ค่าบริการครั้งละ 79 บาท
 • หมายเลข 4141089 ค่าบริการครั้งละ 89 บาท
 • หมายเลข 4141099 ค่าบริการครั้งละ 99 บาท
 • ตัวอย่างวิธีการโหวตทาง SMS

  1.เข้าเมนูเขียนข้อความ SMS
  2.พิมพ์ข้อความที่กำหนด เช่น D
  3. ส่ง SMS มาที่หมายเลข 4141089 เพื่อบริจาค 89 บาท
  (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

  หลักฐานการขอเปิดใช้งานระบบ SMS บริจาค

  กรณีเป็นมูลนิธิ

  • จดหมายรายละเอียดโครงการ
  • สำเนาหนังสือรับรองมูลนิธิ จำนวน 3 ชุด (เซ็นต์+ประทับตรา)
  • สำเนาบัตรประชาชน ประธานมูลนิธิ จำนวน 3 ชุด (เซ็นต์)
  • สำเนาสมุดบัญชีที่ต้องการให้โอนรายได้เข้า (ต้องมีชื่อบัญชีตรงกับชื่อมูลนิธิ) จำนวน 3 ชุด (เซ็นต์+ประทับตรา)
  • หนังสือมอบอำนาจให้อารีน่า มีเดีย เป็นผู้ส่งมอบรายได้ จำนวน 3 ชุด (เซ็นต์+ประทับตรา)
  • ชื่อ พร้อมอีเมล์และเบอร์ติดต่อผู้ประสานงาน

  กรณีเป็นองค์กรรูปแบบอื่นๆ

  • จดหมายรายละเอียดโครงการ
  • สำเนาหนังสือรับรองบริษัท/องค์กร ที่ออกโดยหน่วยงานราชการ จำนวน 3 ชุด (เซ็นต์+ประทับตรา)
  • สำเนาบัตรประชาชน ผู้มีอำนาจลงนามตามเอกสารข้อ 2 จำนวน 3 ชุด (เซ็นต์)
  • สำเนาสมุดบัญชีที่ต้องการให้โอนรายได้เข้า (ต้องมีชื่อบัญชีตรงกับชื่อองค์กร) จำนวน 3 ชุด (เซ็นต์+ประทับตรา)
  • หนังสือมอบอำนาจให้อารีน่า มีเดีย เป็นผู้ส่งมอบรายได้ จำนวน 3 ชุด (เซ็นต์+ประทับตรา)
  • ชื่อ พร้อมอีเมล์และเบอร์ติดต่อผู้ประสานงาน
  • สำเนาใบอนุญาตให้มีการเรี่ยไร ออกโดยกรมการปกครอง จำนวน 3 ชุด (เซ็นต์+ประทับตรา)

  หมายเหตุ

  • จัดส่งเอกสารทั้งหมดมาที่อีเมล์ [email protected]
  • สงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้บริการสำหรับผู้ส่งเอกสารครบถ้วนเท่านั้น
  • สงวนสิทธิ์ เรียกเก็บค่ามัดจำระบบ และค่าบริการอื่นๆ ตามความเหมาะสม
  • ผลการพิจารณาขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทฯ โดยจะแจ้งให้ทราบทางอีเมล์