ดาวน์โหลดเอกสาร (ฟรี)

ดาวน์โหลดเอกสารทางบัญชี ฟรี

การเปิดบัญชีเงินฝาก ของนิติบุคคลกับสถาบันการเงินต่างๆ  จะต้องมีเอกสารรายการประชุมผู้ถือหุ้น จึงจะสามารถเปิดบัญชีได้

เอกสารประกอบการเปิดบัญชีธนาคาร

  • หนังสือรับรอง (อายุไม่เกิน 1 เดือน) นำตัวจริงไปด้วย
  • ตรายางบริษัท
  • บัตรประชาชน + ทะเบียนบ้านของกรรมการ
  • บัตรประชาชน + ทะเบียนบ้าน ของหุ้นส่วน(ในกรณีที่หุ้นส่วนถือหุ้นเกิน 20 %)
  • รายงานการประชุมเปิดบัญชีธนาคาร
  • หากหุ้นส่วนคนใดถือหุ้นเกิน 20% ผู้ถือหุ้นคนนั้นต้องไปแสดงตัวด้วย
  • เอกสารประกอบการเปิดบัญชีธนาคารและรายละเอียด เป็นไปตามเงื่อนไขของแต่ละธนาคาร

ดาวน์โหลดเอกสารนิติกรรมต่างๆ ฟรี