ข้อควรระวังในการทำ Survey

 • ห้ามจัดทำแบบสอบถามที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
 • ห้ามจัดทำแบบสอบถามหรือการโหวตเกี่ยวกับข้อมูลที่ละเอียดอ่อนดังต่อไปนี้
  • เนื้อหาเกี่ยวกับความคิด ความเชื่อ ศาสนา
  • เนื้อหาเกี่ยวกับเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ การสืบเชื้อสาย ภูมิลำเนา (ไม่รวมเนื้อหาเกี่ยวกับพื้นที่ที่อาศัยอยู่)
  • สภาพร่างกาย ความผิดปกติทางจิตประวัติอาชญากรรม และเนื้อหาอื่นๆ ที่อาจเป็นการแบ่งแยกทางสังคม
  • เนื้อหาเกี่ยวกับสิทธิ์ในการรวมกลุ่มของผู้ทำงาน สิทธิ์ในการเจรจาต่อรองของหมู่คณะ และกิจกรรมหมู่คณะอื่นๆ
  • เนื้อหาเกี่ยวกับการเข้าร่วมกลุ่มประท้วง การใช้สิทธิ์ฟ้องร้องรัฐ และการใช้สิทธิ์ทางการเมืองอื่นๆ
  • เนื้อหาเกี่ยวกับสุขภาพ การรักษาพยาบาล และเพศ
 • คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ QRCodeINC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากการใช้บริการนี้ การใช้งานผลการทำแบบสอบถามและการโหวต QRCodeINC อาจใช้งานข้อมูลผลการทำแบบสอบถามและการโหวต (ข้อมูลสถิติที่ไม่มีการระบุตัวตนบุคคลจากข้อมูลการโหวตหรือข้อมูลคุณสมบัติบุคคล) ด้วยเช่นกัน

ประกาศ ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2562