ข้อสงวนสิทธิ์

เว็บไซต์ ของบริษัท อารีน่า มีเดีย จำกัด (“อารีน่า มีเดีย” หรือ “บริษัทฯ”) อาจประกอบด้วยเว็บไซต์หรือเว็บเพจต่างๆ ที่ดำเนินการโดยอารีน่า มีเดีย ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 92/199 หมู่5 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 ประเทศไทย หรือที่ดำเนินการโดยบริษัทในเครือของบริษัทฯ (เว็บไซต์และเว็บเพจดังกล่าวต่อไปนี้จะรวมเรียกว่า “เว็บไซต์อารีน่ามีเดีย”) เงื่อนไขและข้อกำหนดการใช้งานเว็บไซต์เหล่านี้ใช้กับเว็บไซต์อารีน่ามีเดีย การเสนอการใช้งาน เว็บไซต์อารีน่ามีเดียนี้อยู่ภายใต้เงื่อนไขว่าท่านจะต้องตกลงยอมรับเงื่อนไข และข้อกำหนดต่างๆที่กำหนดอยู่ในเงื่อนไขและข้อกำหนดการใช้งานเว็บไซต์นี้ โดยปราศจากการเปลี่ยนแปลงแก้ไขใดๆทั้งสิ้น การใช้เว็บไซต์อารีน่ามีเดียของท่าน ย่อมก่อให้เกิดความผูกพันและสัญญาตามกฎหมายตามที่ข้อกำหนด และเงื่อนไขต่างๆดังกล่าวทั้งหมด การใช้เว็บไซต์อารีน่ามีเดียใดเว็บไซต์หนึ่ง โดยเฉพาะของท่านอาจตกอยู่ภายใต้ข้อกำหนดเพิ่มเติมที่ได้มีการกำหนดไว้ ในเว็บไซต์อารีน่ามีเดียนั้นๆด้วย หากท่านไม่ยอมรับเงื่อนไข และข้อกำหนดการใช้งานเว็บไซต์เหล่านี้ โปรดอย่าเข้าสู่เว็บไซต์อารีน่ามีเดียและอย่าใช้บริการที่อยู่ใน เว็บไซต์อารีน่ามีเดีย

การเปลี่ยนแปลงแก้ไขเงื่อนไขและข้อกำหนดการใช้งาน เว็บไซต์เหล่านี้

อารีน่ามีเดียขอสงวนสิทธิที่จะแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลง ข้อกำหนดและเงื่อนไขใดๆ ที่ระบุอยู่ในเว็บไซต์อารีน่ามีเดียนี้รวมทั้งที่ระบุอยู่ในเว็บไซต์อารีน่ามีเดียใดเว็บ ไซต์หนึ่ง เป็นการเฉพาะ ท่านมีหน้าที่ที่จะต้องคอยตรวจสอบข้อกำหนดเงื่อนไขการใช้ งานเว็บไซต์รวมทั้งข้อกำหนดเพิ่มเติมใดๆที่กำหนดอยู่ในเว็บไซต์อารีน่ามีเดียใด เว็บไซต์หนึ่งเป็นการเฉพาะอย่างสม่ำเสมอ การใช้เว็บไซต์อารีน่ามีเดียของท่าน อย่างต่อเนื่องย่อมก่อให้เกิดข้อตกลงและสัญญาตามข้อกำหนดและเงื่อนไขใดๆ ที่ได้ถูกแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงดังกล่าวทั้งหมดด้วย
การใช้และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
เว้นแต่จะถูกจำกัดเป็นอย่างอื่นโดยกฎหมายที่ใช้ บังคับอยู่ในขณะนั้น ท่านตกลงและยอมรับว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านทั้งหมดที่อารีน่ามีเดียรวบรวมได้ จากเว็บไซต์อารีน่ามีเดียอาจถูกใช้และถูกเปิดเผยต่อบุคคลและเพื่อวัตถุประสงค์ ทางการตลาด การส่งข่าวสาร ของสินค้าหรือบริการที่ใช้ระบบของบริษัทฯ ตามที่ระบุอยู่ในมาตรการและวิธีการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลผู้ใช้บริการ ของอารีน่ามีเดีย

การเชื่อมต่อกับเว็บไซต์อื่นๆ

อารีน่ามีเดียอาจจัดการให้มีการเชื่อมต่อกับเว็บไซต์อื่นๆ (เว็บไซต์อื่นๆที่ไม่ได้อยู่ ภายใต้การควบคุมดูแลของอารีน่ามีเดียหรือบริษัทในเครือของอารีน่ามีเดีย) ทั้งนี้เพื่อเป็นการให้ข้อมูลและเพื่อความสะดวกของท่านเท่านั้น การที่ท่านเชื่อมต่อ กับเว็บไซต์เหล่านั้นย่อมเป็นความเสี่ยงของท่านแต่เพียงผู้เดียวไม่ว่ากรณี ใดๆ ก็ตามอารีน่ามีเดียจะไม่รับผิดสำหรับความเสียหายที่ท่านได้รับอันเนื่องมาจาก ข้อมูล สินค้า หรือบริการที่กำหนดหรือเสนอบนเว็บไซต์ของบุคคลที่สามที่เชื่อม ต่อกับเว็บไซต์อารีน่ามีเดีย ทั้งนี้ อารีน่ามีเดียมิได้ให้คำรับรอง รับประกันหรือคำแนะนำใดๆ เกี่ยวกับข้อมูล สินค้าหรือบริการใดๆ ที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของบุคคลที่สามดังกล่าว และอารีน่ามีเดียจะไม่รับผิดสำหรับความชำรุดบกพร่องหรือการผิดสัญญาใดๆ อันเกี่ยวกับสินค้า หรือบริการใดๆ ที่ปรากฏหรือโฆษณาในเว็บไซต์เหล่านั้น อารีน่ามีเดียมิได้ให้หรือมีข้อผูกพันสัญญาหรือข้อตกลงใดๆ กับเว็บไซต์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงของท่านกับเว็บไซต์อื่นๆ ดังกล่าวนั้น
การเชื่อมต่อกับเว็บไซต์อื่นๆ เพื่อทำการดาวน์โหลด์ซอฟท์แวร์ใดๆ ที่อารีน่ามีเดียจัดให้มีขึ้นนั้นเป็นเพียงเพื่อความสะดวกสบายของท่านเท่านั้น ไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม อารีน่ามีเดียจะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดสำหรับความผิดพลาดหรือการปฏิบัติหน้าที่ บกพร่องที่เกิดจากหรือเป็นผลมาจากซอฟท์แวร์ที่ท่านดาวน์โหลด์มา โปรดตระหนักด้วยว่าการใช้ซอฟท์แวร์ใดๆที่ท่านดาวน์โหลดจะตกอยู่ภายใต้ ข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิที่เกี่ยวข้อง หากท่านไม่ สามารถปฏิบัติตามสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิดังกล่าวนั้น ท่านอาจถูกถือว่าเป็นผู้ละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้ ให้บริการซอฟท์แวร์ ดังกล่าว ในกรณีเช่นว่านั้นอารีน่ามีเดียจะไม่รับผิดสำหรับความเสียหายที่ท่านได้รับ ทุกประการ โปรดทราบด้วยว่าเมื่อใดก็ตามที่ท่านเชื่อมต่อกับเว็บไซต์อื่นๆ ดังกล่าวท่านจะตกอยู่ภายใต้ข้อกำหนดเงื่อนไขและนโยบายการใช้เว็บไซต์ ที่ท่านได้เข้าไปเยี่ยมชม

การชดใช้ค่าเสียหาย

ท่านตกลงที่จะชดใช้ค่าเสียหายให้กับอารีน่ามีเดีย สำหรับการเรียกร้องความสูญเสีย ค่าใช้จ่าย และความเสียหายใดๆ (รวมทั้งค่าทนายความและค่าใช้จ่ายในศาล) ที่อารีน่ามีเดียได้ประสบหรือได้รับอันเป็นผลมาจากการใช้เว็บไซต์อารีน่ามีเดียโดยบุคคล อื่นใดโดยการใช้หมายเลขประจำตัวผู้ใช้บริการ และ/หรือรหัสลับส่วนตัวของท่าน

เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ลิขสิทธิ์ และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ

ข้อมูลที่กำหนดหรือแสดงอยู่ในเว็บไซต์อารีน่ามีเดีย เป็นทรัพย์สินของอารีน่ามีเดียและ ของบุคคลที่สาม (แล้วแต่กรณี) เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ชื่อทางการค้า และสัญญลักษณ์ทั้งหมดที่อ้างอิงหรือกำหนดอยู่บนเว็บไซต์อารีน่ามีเดีย (ซึ่งรวมเรียกว่า “เครื่องหมายการค้า”) จะรวมทั้งเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ และสัญญลักษณ์ของอารีน่ามีเดียและของบุคคลที่สาม โดยไม่ จำต้องคำนึงถึงว่าเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ และสัญลักษณ์ดังกล่าว ได้รับการจดทะเบียนแล้วหรือไม่ ไม่มีส่วนหนึ่งส่วนใดของเงื่อนไขและ ข้อกำหนดการใช้งานเว็บไซต์นี้จะถูกถือว่าเป็นการอนุญาตหรือการให้สิทธิ ในการใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าว บริษัทฯขอสงวนสิทธิของบริษัทฯทั้งหลาย ที่บริษัทฯอาจมีเกี่ยวกับเว็บไซต์นี้ บริษัทฯไม่อนุญาตหรือให้สิทธิในการใช้ ข้อมูลและเครื่องหมายการค้าใดๆที่กล่าวข้างต้น เว้นแต่จะได้รับความยินยอม เป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทฯหรือจากบุคคลที่สาม (แล้วแต่กรณี) ส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดของเว็บไซต์อารีน่ามีเดียได้รับความคุ้มครองภายใต้ กฎหมายลิขสิทธิ์ สิ่งใดๆ ที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์อารีน่ามีเดียไม่อาจถูกเปลี่ยนแปลง แก้ไข ทำใหม่ ทำซ้ำ ดาวน์โหลด์ ส่งผ่าน (ไม่ว่าในรูปแบบใดๆ หรือโดยวิธีการใดๆ) หรือใช้ในลักษณะใดๆ ก็ตามเพื่อวัตถุประสงค์ ในทางการค้า ทั้งนี้เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษร จากบริษัทฯ

การบอกเลิกสัญญา ข้อจำกัดในการเข้าสู่ข้อมูล และข้อห้ามการใช้งาน

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะใช้ดุลพินิจแต่เพียงผู้เดียวในการบอกเลิกสัญญานี้ หรือการยกเลิกการให้เข้าสู่ข้อมูลไม่ว่าบางส่วน หรือทั้งหมดของเว็บไซต์อารีน่ามีเดีย รวมทั้งบริการที่เกี่ยวข้องในส่วนใดๆของเว็บไซต์อารีน่ามีเดีย ทั้งนี้การบอกเลิก หรือยกเลิกดังกล่าว บริษัทฯจะสามารถกระทำเมื่อใดก็ได้โดยไม่จำต้องมี สาเหตุของการบอกเลิกหรือยกเลิกนั้นและไม่จำต้องมีการแจ้งถึงการบอกเลิก และยกเลิกด้วย

เงื่อนไขหนึ่งในเว็บไซต์อารีน่ามีเดียของท่านคือท่าน จะต้องไม่ใช้เว็บไซต์อารีน่ามีเดีย เพื่อวัตถุประสงค์ใดๆซึ่งเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายหรือต้องห้ามตามเงื่อนไขและ ข้อกำหนดการใช้งานเว็บไซต์เหล่านี้ท่านจะไม่ใช้เว็บไซต์อารีน่ามีเดีย ในลักษณะใดๆ ก็ตามซึ่งสามารถทำให้เกิดความเสียหายทำให้ไร้ซึ่ง ความสามารถ หรือทำให้เว็บไซต์อารีน่ามีเดียหรือเครือข่ายที่เชื่อมต่อ กับเว็บไซต์อารีน่ามีเดียต้องเสียหาย หรือทำให้เกิดการรบกวนการใช้งาน เว็บไซต์อารีน่ามีเดียของบุคคลอื่นใด ท่านจะต้องไม่พยายามเข้าสู่เว็บไซต์อารีน่ามีเดีย รายการธุรกรรมหรือระบบคอมพิวเตอร์ใดๆ หรือเครือข่ายที่เชื่อมต่อกับ เว็บไซต์อารีน่ามีเดียโดยปราศจากอำนาจไม่ว่าด้วยวิธีการเจาะฐานข้อมูล (hacking) ทำลายรหัสลับส่วนตัว (password mining) หรือวิธีการอื่นใด

การปฏิเสธความรับผิด

ข้อมูล สินค้า หรือบริการที่รวมอยู่ในหรือที่สามารถหาได้ผ่านทางเว็บไซต์อารีน่ามีเดีย อาจไม่ถูกต้องหรือมีความผิดพลาดในการพิมพ์เว็บไซต์อารีน่ามีเดีย และข้อมูลที่บรรจุ อยู่ในเว็บไซต์อารีน่ามีเดียจะได้รับการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอเป็นระยะ คำแนะนำใดๆ ที่ท่านได้รับผ่านทางเว็บไซต์อารีน่ามีเดียไม่ควรได้รับความไว้วางใจเพื่อใช้ในการ ตัดสินใจของท่านไม่ว่าจะเป็นการตัดสินใจในทางกฎหมาย หรืออื่นใด ท่านควรที่จะต้องปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพนั้นๆ เพื่อขอคำแนะนำที่ เหมาะสมกับสถานการณ์ของท่าน

การชดใช้ค่าเสียหายจากการทำงานผิดพลาด

ทีมงานอารีน่า มีเดีย มีความตั้งใจทำงานให้ได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ร่วมกับผู้ใช้บริการ โดยเราพยายามอย่างเต็มที่ในการใช้ความรู้ความสามารถ ทั้งสรรพกำลัง องค์ความรู้ ประสบการณ์ และอื่นๆ เพื่อให้งานประสบผลสำเร็จด้วยดี หากมีอุปสรรคในการทำงานเราพร้อมที่จะแก้ไขปัญหาดังกล่าวเพื่อให้งานที่ได้รับจ้างมา ผ่านไปได้ด้วยดี  และในเหตุสุวิสัย หรืออาจเกิดจากความประมาทเลินเล่อ หรือสิ่งอื่นใดก็ตาม เรายินดีรับผิดชอบความเสียหายในรูปแบบของการคืนเงินค่าจ้างเต็มจำนวน ทั้งนี้ไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงจากการทำงาน ค่าธรรมเนียมของรัฐ และค่าใช้จ่ายอื่นใดที่สามารถพิสูจน์ได้  และทุกครั้งที่คุณตกลงใช้บริการของอารีน่ามีเดีย เราถือว่าคุณรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขนี้แล้ว
 

คำรับรอง

อารีน่า มีเดียไม่ได้ให้คำรับรองหรือรับประกันโดยชัด แจ้งหรือโดยปริยายแต่อย่างใด เกี่ยวกับความเหมาะสม ความน่าเชื่อถือ ความมีอยู่และใช้งานได้ การทันกาลทันเวลา การไม่มีไวรัสหรือสิ่งอื่นใดที่เป็นอันตราย รวมทั้งความถูกต้องของข้อมูล ซอฟท์แวร์ สินค้าและรูปแบบแผนผังใดๆ ที่เกี่ยวข้องที่ปรากฏอยู่บน เว็บไซต์อารีน่ามีเดียทั้งนี้ไม่ว่าจะเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆก็ตาม อารีน่ามีเดียไม่มีความรับผิดและจะไม่รับผิดสำหรับความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อม (รวมทั้งความสูญเสียหรือความเสียหายกรณีพิเศษ) จากการใช้เว็บไซต์อารีน่ามีเดียของท่าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งอารีน่ามีเดียไม่ขอรับประกันว่าข้อมูลสินค้าหรือบริการใดๆ จะเป็นข้อมูลหรือรายงานที่ถูกต้อง วางใจได้หรือทันสมัยอยู่เสมอ
ท่านตกลงเป็นกรณีพิเศษว่าอารีน่ามีเดียจะไม่ต้องรับผิด ชอบหรือรับผิดสำหรับการเข้าสู่ หรือการเปลี่ยนแปลงแก้ไขการส่งข้อมูลของท่าน หรือธุรกรรมใดๆที่ท่านทำผ่าน ทางเว็บไซต์อารีน่ามีเดียโดยปราศจากอำนาจ

กฎหมายที่ใช้บังคับ

เงื่อนไขและข้อกำหนดการใช้เว็บไซต์เหล่านี้จะ อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมาย แห่งราชอาณาจักรไทย และข้อพิพาทใดๆที่เกี่ยวข้องจะอยู่ภายใต้อำนาจในการ ตัดสินคดีแบบไม่ผูกขาดของศาลไทย ท่านตกลงว่าความสัมพันธ์ที่มีอยู่ระหว่างท่าน กับอารีน่ามีเดียอันเป็นผลมาจากการทำข้อตกลงนี้หรือการใช้เว็บไซต์อารีน่ามีเดียของท่าน นี้ ไม่เป็นกิจการร่วมค้า หุ้นส่วน การว่าจ้างหรือกิจการตัวแทนระหว่างท่าน กับอารีน่ามีเดียแต่อย่างใดทั้งสิ้น

ทำขึ้นเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2555 บริษัท อารีน่า มีเดีย จำกัด