จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

การจดภาษีมูลค่าเพิ่ม (จด VAT) คืออะไร?

ภาษีมูลค่าเพิ่ม (Value Added Tax หรือ VAT) คือ ภาษีที่ถูกเก็บจากการซื้อขายสินค้า – บริการภายในประเทศ รวมถึง การนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศด้วย ในปัจจุบันเราทุกคนจ่ายภาษีมูลค่าเพิ่มอยู่ที่ 7% (มาจากภาษีมูลค่าเพิ่ม 6.3% + ภาษีท้องถิ่น 0.7%)

เมื่อไหร่ต้องจดภาษีมูลค่าเพิ่ม (จด VAT)?

 • เมื่อธุรกิจที่มีรายได้เกิน 1,800,000 ต่อปี
 • เมื่อธุรกิจของคุณ มี VAT เป็นต้นทุน (หากคุณทำธุรกิจ ซื้อมาขายไป หรือธุรกิจที่สินค้าต้นทางมีการคิด VAT คุณควรจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ด้วย เพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ทางภาษี ที่จะช่วยลดต้นทุนให้ธุรกิจได้อย่างมาก)
 • ลูกค้าหรือผู้ใช้บริการ เข้าระบบ VAT หรือไม่ (นอกจากประเภทธุรกิจ หรือรายได้แล้ว คุณต้องเช็คด้วยว่า ลูกค้าหรือผู้ที่มาใช้บริการธุรกิจของคุณนั้นเป็นผู้ที่เข้าระบบ VAT หรือไม่? หากลูกค้าและผู้ใช้บริการส่วนใหญ่อยู่ในระบบ VAT เราแนะนำให้คุณดำเนินการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ด้วย แม้ว่ารายได้จะไม่ถึง 1.8 ล้านบาทก็ตาม เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือและรักษาสิทธิประโยชน์ทางภาษีให้ลูกค้า ยิ่งถ้าลูกค้าของคุณเป็นธุรกิจขนาดใหญ่จะให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มาก)

ใครจด VAT ได้บ้าง

 • บุคคลธรรมดา (เจ้าของกิจการคนเดียว, ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล)
 • นิติบุคคล (บริษัทจำกัด, ห้างหุ้นส่วนจำกัด)

ยื่นขอจดภาษีมูลค่าเพิ่ม (จด VAT) ได้ที่ไหนบ้าง?

 • ยื่นแบบคำขอผ่านทางอินเทอร์เน็ตที่ www.rd.go.th
 • ยื่นแบบคำขอด้วยกระดาษ ณ หน่วยจดทะเบียนที่ตั้งสถานประกอบการ

หลักฐานที่ใช้ในการจดภาษีมูลค่าเพิ่ม (จด VAT) มีอะไรบ้าง?

 1. แบบคำขอจดทะเบียน ภ.พ.01 จำนวน 3 ฉบับ
 2. ภ.พ.01.1 จำนวน 3 ฉบับ
 3. สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านกรรมการผู้มีอำนาจหรือผู้ประกอบการ 1 ฉบับ
 4. รูปภาพสำนักงานทั้งภายในและภายนอก (อย่างน้อย 4 ภาพ) 2 ชุด
 5. แผนที่ 2 ชุด
 6. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทพร้อมวัตถุประสงค์ / สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ / ภาพถ่ายหนังสือการจัดตั้งคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล 1 ฉบับ
 7. หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี) 1 ฉบับ
 8. สำเนาทะเบียนบ้านที่ใช้ตั้งเป็นสถานประกอบการ 1 ฉบับ
  1. กรณีไม่ใช่เจ้าของกรรมสิทธิ์เอง
   1. สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนของเจ้าของกรรมสิทธิ์ 1 ฉบับ
   2. หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ 1 ฉบับ
   3. สัญญาเช่า 1 ฉบับ

ค่าบริการจดทะเบียน VAT 2,000 บาท

หมายเหตุ

 1. ไม่สามารถใช้คอนโด หรืออาคารชุด ในการจด VAT ได้
 2. ล็อกซบิซ มีบริการ ที่อยู่สำหรับจดทะเบียน VAT ให้

 หลังจดภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว ต้องทำอะไรบ้าง

หลังจากที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือ จด VAT เรียบร้อยแล้ว จะต้องทำการยื่นรายงานภาษีซื้อ – ขายทุกเดือน แม้ว่าจะไม่มีการซื้อ- ขายในเดือนนั้นก็ตาม โดยจะต้องยื่นภาษีภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป และจะต้องออกใบกำกับภาษีด้วย ทั้งนี้เรามีแบบฟอร์มต่างๆ ให้ดาวน์โหลดฟรี